Stichting Helping-Heroes is een algemeen nut beogende instelling, een organisatie die geheel of voor meer dan 90% het algemeen nut nastreeft en nadrukkelijk geen winst beoogt te maken en geen uitkeringen doet aan haar bestuurders/oprichters.

De stichting heeft de ANBI status bij de Belastingdienst.

Organisatie naam: Stichting Helping Heroes
KvK / Stichtingen register: 81240511
RSIN: 862010196

Contactgegevens:
Contact/bezoekadres: Soesterbergsestraat 18, 3768EJ  SOEST
Telefoon: 06-2021 2040
Email: info@helping-heroes.nl

Doelstelling:
De Stichting heeft ten doel het stimuleren van jongeren om zich maatschappelijk in te zetten middels vrijwilligerswerk en/of het voeren van acties en activiteiten voor goede doelen en maatschappelijke projecten alsmede het begeleiden van mensen, en meer specifiek jongeren, met een chronische ziekte, handicap of beperking naar duurzame deelname in de maatschappij en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
– het uitvoeren van maatschappelijke projecten voor jongeren;
– het organiseren van een jongeren ontmoetingsplaats, zowel virtueel als fysiek
– het samenbrengen van jongeren met verschillende achtergronden en leefomstandigheden
– Het begeleiden en trainen van jongeren – al dan niet met een chronische ziekte, handicap of beperking- richting maatschappelijke participatie, (aanvullende) scholing en/of (vrijwilligers)werk.

Beleidsplan (2021 – 2026):
beleidsplan Helping Heroes 2021 – 2026

Bestuurssamenstelling:
Bij oprichting zijn de volgende bestuursleden aangetreden. In de toekomst worden aanvullende bestuursleden met specifieke competenties geworven.
Dhr. M.R. Groenewegen, Voorzitter
Mw. S. Bouman, Secretaris
Dhr. E.M. Blokpoel, Penningmeester

Beloningsbeleid:
Bestuursleden van de stichting ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden voor de stichting. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. 
Voor medewerkers (jeugdbegeleiders) in loondienst hanteren wij de CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening.
Vrijwilligers van de stichting(niet-bestuursleden) kunnen in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding conform fiscale richtlijnen zoals bepaald door de belastingdienst.

Activiteitenverslag:
De stichting start in 2021 met haar activiteiten.
Deze zullen bestaan uit het benaderen van scholen in het werkgebied, het onder de aandacht brengen van Maatschappelijke Diensttijd (Maatschappelijke stages) en vrijwilligerswerk voor schoolgaande jongeren (14-27 jaar).
Het leggen van contacten met  Gemeenten, Sociaal werkers en leerplicht afdelingen voor samenwerking mbt vrijwilligerswerk/MDT voor jongeren vanuit de participatiewet.
Het samenwerken van de ME/CVS Nederland stichting voor de virtual MDT variant, de instroom en begeleiding van jongeren met een chronische ziekte die willen deelnemen aan het MDT project.
Daarnaast zullen we contacten leggen en onderhouden met goede doelen en maatschappelijke organisaties die zich als DOE plek willen aanmelden voor de MDT trajecten.

Balans / Staat van baten en lasten:
De stichting Helping Heroes is opgericht en ingeschreven bij de KvK op 22 december 2020. Het eerste boekjaar loopt van 22-12-2020 t/m 31-12-2021. Voor 1 juni 2022 zullen de balans en staat van baten en lasten van het eerste boekjaar hier worden gepubliceerd.