Stichting Helping-Heroes MDT, gevestigd aan Soesterbergsestraat 18A 3768EJ SOEST, is als site eigenaar en gegevensverwerker verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://schubachallenge.nl
Soesterbergsestraat 18A
3768EJ SOEST
+3135887 76 09
Michel Groenewegen is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Helping-Heroes MDT. Hij is te bereiken via michel@helping-heroes.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Helping-Heroes MDT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld om deel te nemen aan een van onze MDT programma’s.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet expliciet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

MDT is echter beschikbaar voor jongeren en jongvolwassenen van 12-30 jaar. Hierdoor kunnen ook personen jonger dan 16 jaar zich inschrijven voor een MDT programma. We gaan ervan uit dat als je je inschrijft als persoon jonger dan 16 jaar, jouw ouders hiervoor toestemming gegeven hebben.We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@helping-heroes.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Mocht het gaan om de inschrijving voor een MDT programma dat nog niet heeft plaatsgevonden, dan kan de persoon in kwestie helaas niet deelnemen aan het MDT programma omdat wij vanuit de subsidie voorwaarden verplicht zijn deelnemers aan MDT programma’s te registreren zoals aangegeven in de subsidie voorwaarden (wettelijke verplichting).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Helping-Heroes MDT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om goederen en diensten bij je af te leveren danwel aan je te kunnen leveren.
Denk hierbij aan deelname van een MDT programma, of toezending van de benodigde materialen voor een MDT programma.
– Stichting Helping-Heroes MDT – The Scuba Challenge verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze subsidieverlener (NL Overheid, het ministerie van OCW / VWS en Kantar)

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Helping-Heroes MDT neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Helping-Heroes MDT – The Scuba Challenge) tussen zit. Stichting Helping-Heroes MDT maakt geen gebruik van dergelijke systemen of programma’s:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Helping-Heroes MDT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

36 maanden – Dit heeft te maken met de controle momenten aan het einde van een MDT subsidie termijn die 36 maanden duurt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Helping-Heroes MDT verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan samenwerkingspartners binnen een MDT project indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Denk hierbij aan subsidiecontrole door de overheid, accountantscontrole of het doorgeven van informatie aan docenten / coaches waarover zij dienen te beschikken. Een voorbeeld daarvan is bij The Scuba Challenge waarbij we jouw kleding/schoenmaten vragen tbv jouw duikuitrusting tijdens de introductie duiken en deze doorgeven aan de duikschool die de uitvoering van de introductieles heeft.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Helping-Heroes MDT – The Scuba Challenge blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Helping-Heroes MDT – The Scuba Challenge gebruikt uitsluitend technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Helping-Heroes MDT en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@helping-heroes.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting Helping-Heroes MDT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Helping-Heroes MDT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met met ons via info@helping-heroes.nl